Weekly Classes 2023/24<br/>Starting Sept 05
Weekly Classes 2023/24
Starting Sept 05
Xing Yi Quan - 5 Elements Linking Fist and Duo practice<br/>
22-23 May 2024
Xing Yi Quan - 5 Elements Linking Fist and Duo practice
22-23 May 2024
Sun Style Tai Chi Sword - Compact form <br/> 13-14 July
Sun Style Tai Chi Sword - Compact form
13-14 July

Internal Arts

Xing Yi Quan - 5 Elements Linking Fist and Duo practice<br/>
22-23 May 2024

Xing Yi Quan - 5 Elements Linking Fist and Duo practice
22-23 May 2024

Qigong

Daoyin Baojian Gong- Dao Yin Health Preservation Exercise

Daoyin Baojian Gong- Dao Yin Health Preservation Exercise

Tai Chi

Weekly Classes 2023/24<br/>Starting Sept 05

Weekly Classes 2023/24
Starting Sept 05

Retreats

Tai Chi & Qigong Summer Retreat <br/> 8-11 Aug 2024

Tai Chi & Qigong Summer Retreat
8-11 Aug 2024